Ngày 18/11/2022, tại Phú Quốc, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức “Hội nghị doanh nghiệp thường niên 2022” nhằm tổng kết hoạt động, sự tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin và quản trị Công ty của các doanh nghiệp năm 2022. 

Tại Hội nghị, Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa - Mã chứng khoán SKH rất vinh dự và tự hào là 01 trong 10 doanh nghiệp được Sở GDCK Hà Nội trao giải và vinh danh 10 doanh nghiệp công bố thông tin và minh bạch tốt nhất kỳ đánh giá 2021 trong số hơn 300 doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn giao dịch trên sàn UPCoM.

 
SKH sử dụng các hệ thống công bố thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo đúng quy định tại Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Quy chế công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công tác công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của SKH được đánh giá cao về sự minh bạch và kịp thời, không chỉ đáp ứng các yêu cầu về công bố thông tin của cơ quan quản lý về chứng khoán và thị trường chứng khoán, SKH còn đa dạng hóa về mặt nội dung và tần suất cập nhật thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh cho các cổ đông, nhà đầu tư quan tâm.

 
Trong thời gian tới, SKH tiếp tục hoàn thiện và hướng tới áp dụng các thông lệ quản trị tốt nhất để nâng cao niềm tin và gia tăng giá trị cho cổ đông, nhà đầu tư.