Căn cứ Quyết định số 3040/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV NGK Sanest Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Phương án và chuyển Công ty TNHH MTV NGK Sanest Khánh Hòa thành Công ty Cổ phần;

Thực hiện Công văn số 10035/UBND-KT ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu chuyển Công ty 100% vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần,

Vào lúc 08h00, ngày 09/11/2017 tại hội trường Công ty TNHH MTV NGK Sanest Khánh Hòa, Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa Đã tiến hành Đại gội đồng cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Đại hội đã thống nhất 100% biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng trong Đại hội như:

1. Thông qua cơ cấu HĐQTvà BKS nhiệm kỳ 2017-2022

2. Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

3. Thông qua Kế hoạch hoạt động và SXKD giai đoạn 2017-2019

4. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS

5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017

6. Đại hội đã bầu 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

   - Bà Bùi Thị Hạnh, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty                

   - Ông Đào Tuấn Trung

   - Bà Lê Thị Hồng Vân

   - Bà Võ Thị Liễu Nhi

   - Ông Lê Đức Tiến

7. Đại hội đã bầu 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

   - Ông Lâm Diệu Việt, giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty  

   - Bà Huỳnh Thị Trần Lê

   - Ông Nguyễn Minh Quân

Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần NGK Sanest Khánh Hòa là công đoạn hoàn tất việc chuyển Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần.

Đại hội cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đã thành công tốt đẹp.